Văn hóa là một trong những đề tài được nhiều người yêu thích.

Bạn đang xem: Tìm hiểu văn hóa tiếng anh là gì

Tò mò văn hóa, thôn hội rước lại cho mình tri thức. Tò mò các phong tục tốt đẹp khiến cho bạn trở bắt buộc yêu khu đất nước, con fan và thêm ham du lịch.

Đang xem: khám phá văn hóa giờ anh là gì

Nếu mê man văn hóa, hẳn chúng ta cũng đam mê tìm hiểu các vùng đất mới.

Xem thêm: Điện Thoại Honor Của Nước Nào, Có Tốt Hay Không? Về Thương Hiệu Honor

Vậy các bạn nên tò mò các từ vựng tiếng Anh du ngoạn về văn hóa, bạn sẽ thêm yêu thích nghành này đấy!

*

Các trường đoản cú vựng giờ anh du ngoạn về văn hóa

Acculturation /əˌkʌltʃəˈreɪʃn /: sự mừng đón và chuyển đổi văn hóa

Assimilate /əˈsɪməleɪt/: đồng hóa

Ancient monument /ˈeɪnʃənt ˈmɑːnjumənt/: tượng đài cổ

Buddhist culture /ˈbʊd.ɪst. ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa Phật giáo

Belief /bɪˈliːf/: niềm tin

Confucius culture /kənˈfjuː.ʃəs.ˈkʌl.tʃɚ /: văn hóa Nho giáo

Christian culture /ˈkrɪs.ti.ən.ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa Cơ Đốc giáo

Civilization /ˌsɪvələˈzeɪʃn/: nền văn minh

Conformity /kənˈfɔːm/: sự tuân theo

Cultural conflicts /ˈkʌl.tʃɚ.əl ˈkɒn.flɪkt/: sự xung đột văn hóa

Cultural Diffusion /ˈkʌl.tʃɚ.əl dɪˈfju·ʒən/: sự lan truyền văn hóa

Cultural diversity /ˈkʌl.tʃɚ.əl daɪˈvɜː.sə.ti/: nhiều dạng văn hóa

Cultivation culture /ˈkʌl.tə.veɪ.ʃən.ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa truyền thống tu luyện

Cultural exchange /ˈkʌltʃərəl ɪksˈtʃeɪndʒ/: điều đình văn hóa

Cultural integration /ˈkʌltʃərəl ɪntɪˈɡreɪʃn/: hội nhập văn hóa

Cultural assimilation /ˈkʌltʃərəl əˌsɪməˈleɪʃn/: sự đồng nhất về văn hóa

Cultural difference /ˈkʌltʃərəl ˈdɪfrəns/: sự khác hoàn toàn văn hóa

Cultural specificity /ˈkʌltʃərəl spesɪˈfɪsəti/: nét đặc trưng văn hóa

Cultural uniqueness /ˈkʌltʃərəl juˈniːknəs/: nét độc đáo và khác biệt trong văn hóa

Cultural festival /ˈkʌltʃərəl ˈfestɪvl/: lễ hội văn hóa

Cultural heritage /ˈkʌltʃərəl ˈherɪtɪdʒ/: di sản văn hoá

Culture shock /ˈkʌltʃər ʃɑːk/: cú sốc văn hóa

Cultural variation /ˈkʌltʃərəl.ver.iˈeɪ.ʃən/: sự biến dị văn hóa

Cultural homogenization /ˈkʌl.tʃɚ.əl həˌmɒdʒ.ɪn.aɪˈzeɪ.ʃən/: sự đồng nhất văn hóa

Cultural landscape /ˈkʌl.tʃɚ.əl ˈlænd.skeɪp/: cảnh quan lại văn hóa

Cultural tradition – /ˈkʌl.tʃɚ.əl trəˈdɪʃ.ən/: truyền thống văn hóa

Cultural trait /ˈkʌl.tʃɚ.əl treɪt/: nét văn hóa

Culture hearth /ˈkʌl.tʃɚ.əl hɑːθ/: cái nôi văn hóa

Discriminate (against smb) /dɪˈskrɪmɪneɪt əˈɡeɪnst/: khác nhau đối xử (với ai)

Dialect /’daɪ.ə.lekt/: tiếng địa phương

Semi – divine culture /ˈsem.aɪ. Dɪˈvaɪn, ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa truyền thống bán Thần

Ethical standard /ˈeθɪkl stændərd/: chuẩn chỉnh mực đạo đức

Exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/: trao đổi

Ethnocentrism /ˌeθ·noʊˈsen·trɪz·əm/: nhà nghĩa dân tộc

Eliminate /ɪˈlɪmɪneɪt /: nhiều loại trừ

Folk culture /foʊk kʌltʃər/: văn hóa dân gian

Global culture /ˈɡləʊ.bəl ˈkʌl.tʃər/: sự toàn cầu hóa văn hóa

Global village /ˈɡləʊ.bəl ˈvɪl.ɪdʒ/: làng văn hóa

Historic site /hɪˈstɔːrɪk saɪt/: di tích lịch sử lịch sử

Intangible cultural heritage of humanity: di sản văn hóa truyền thống phi thứ thể của nhân loại

Integrate /ˈɪntɪɡreɪt/: hội nhập

Islamic culture /ˈɪz.læm.ˈkʌl.tʃər/: văn hóa Hồi giáo

Local culture /ˈləʊ.kəl ˈkʌl.tʃər/: văn hóa địa phương

Material culture /məˈtɪə.ri.əl ˈkʌl.tʃər/: chất liệu văn hóa

National identity /ˈnæʃnəl aɪˈdentəti/: bản sắc dân tộc

Oral tradition /ˈɔːrəl trəˈdɪʃn/: truyền miệng

Perceptions /pəˈsep.ʃən/: nhận thức

Prejudice /ˈpredʒudɪs/: định kiến, thành kiến

Religion /rɪˈlɪdʒ.ən/: tôn giáo

Ritual /ˈrɪtʃuəl/: lễ nghi

Race conflict /reɪs kɑːnflɪkt/: xung bỗng sắc tộc

Racism /ˈreɪsɪzəm/: công ty nghĩa minh bạch chủng tộc

Show prejudice (against smb/smt) /predʒudɪs əˈɡeɪnst/: biểu đạt thành loài kiến (với ai, mẫu gì)

Segregation /ˈseɡ.rɪ.ɡeɪt/: sự tách riêng, sự phân chia tách, sự phân biệt dựa trên tôn giáo, tín ngưỡng, màu da…

Subculture /ˈsʌbˌkʌl.tʃər/: văn hóa nhóm, văn hóa vùng miền

Time-honored / Long –standing culture /ˈtɑɪm ˌɑn·ərd/: nền văn hóa thọ đời

Taoist culture /ˈdaʊ. ɪst.ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa truyền thống Đạo gia

To be well-preserved /´welpri´zə:vd/: được giữ gìn, bảo tồn tốt

To be derived from /dɪˈraɪvd frɒm/: được bắt mối cung cấp từ

To be distorted /dɪˈstɔːrtid/: bị bóp méo, xuyên tạc

To be handed down /tu bi hændid daʊn/: được giữ truyền

To be imbued with national identity /tu bi ɪmˈbjuːd wɪθ ˈnæʃnəl aɪˈdentəti/: đậm đà bạn dạng sắc dân tộc

To be at risk / tu bi æt rɪsk/: bao gồm nguy cơ, nguy hiểm

Traditional culture /trəˈdɪʃ.ən.əl.ˈkʌl.tʃɚ/: văn hóa truyền thống

Values /ˈvæl.juː/: giá trị

Wonder /ˈwʌndər/: kỳ quan

Bạn vẫn học hoàn thành các “Từ vựng tiếng Anh du ngoạn về những nền văn hóa phong phú” vì chưng aroma share chưa? Aroma hy vọng các bạn sẽ sử dụng các tu vung tieng anh du lich này một cách công dụng và hãy đọc thêm các nền văn hóa truyền thống khác nhé!

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *