xavipacheco.com là nơi phân tách sẻ, tra cứu kiếm Sách, bài xích giảng, slide, luận văn, đồ dùng án, đái luận, nghiên cứu ship hàng cho bài toán học tập ở phần nhiều các ngành nhiệt Lạnh, tích điện mới, Cơ năng lượng điện tử, Xây dựng, Cơ khí chế tạo, cai quản trị ghê doanh, Makerting, Ngân hàng, ...xavipacheco.com còn là nơi thảo luận, share kiến thức và kinh nghiệm thực tế lĩnh vực Cơ nhiệt điện lạnh, Thủy lực khí nén, Điện tự động hóa hóa, technology ô tô với Công nghiệp cung ứng xi măng...

Bạn đang xem: Hướng dẫn giải bài tập truyền khối


BÀI GIẢNG

Bài giảng kỹ thuật

Bài giảng ghê tế

Bài giảng làng mạc hội

LUẬN VĂN

Luận văn kỹ thuật

Luận văn khiếp tế

Luận văn xã hội

ĐỀ THI

Đề thi kỹ thuật

Đề thi khiếp tế

GÓC KỸ THUẬT NGOẠI NGỮ CỬA SỔ IT

Phần mềm siêng ngành

Mẹo lặt vặt IT

clip MT PURCHASE

BÀI TẬP ........1TRUYỀN KHỐI vào CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG........1PHỤ LỤC...........3TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN HỌC DÀNH cho SINH VIÊN......4CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ........51 NHẬP MÔN TRUYỀN KHỐI.....51.1 thắc mắc lý thuyết......51.2 bài toán...........51.2.1 VD 1. Nồng độ dung dịch lỏng......51.2.2 bài tập 1. Nồng độ dung dịch..........51.2.3 VD2. độ đậm đặc pha khí............51.2.4 bài xích tập 2..........51.2.5 VD 3 = VD 2.3. /21. Thông số khuếch tán pha khí......51.2.6 bài tập 1. Thông số khuếch tán trộn khí....51.2.7 VD4. Hệ số khuếch tán trộn lỏng..........61.2.8 bài xích tập1.2.9 VD5. = bài bác tập 2.5. / 25. Tốc độ khuếch tán. Truyền khối 1pha.....61.2.10 xem VD 2.1 /18;.............61.2.11 coi VD 2.4 ......................61.2.12 VD4. Truyền khối thân 2 pha...................71.2.13 xem VD 4.1. / 44;.....................71.2.14 coi VD 4.2. /45.....................71.2.15 bài tập 5. Phương trình đường làm cho việc...............................71.2.16 VD5.................................71.2.17 VD 2. Cân đối lỏng – khí. Henry....................81.2.18 bài xích tập 3. Hằng số Henry....................................81.2.19 VD 3. Đường cân nặng bằng...............................81.2.20 bài tập 1. Đường cân bằng hệ khí - lỏng. Dạng 1. Henry.................81.2.21 bài bác 2. Đường cân bằng hệ khí - lỏng. Dạng 1. Henry...........81.2.22 bài bác 3. Đường thăng bằng hệ khí - lỏng. Dạng 2. Áp suất riêng biệt phần...........81.2.23 bài xích 4. Đường thăng bằng hệ khí - lỏng. Dạng 2. Áp suất riêng biệt phần..........82 HẤP THU......................102.1 câu hỏi ...........................102.2 bài xích toán.......................................102.2.1 VD 1. VD 4.4./57...102.2.2 bài tập 1. VD 4.4. /57................102.2.3 VD 2. VD 5.12. /248. Thông số truyền khối. Cách thức chuẩn số. Tháp đệm. .102.2.4 VD3.......................102.2.5 bài xích tập 2....................112.2.6 bài tập 3..............112.2.7 bài bác tập 4.......................113 bài xích tập CHƯƠNG 4. HẤP PHỤ .......123.1 thắc mắc .........................123.2 bài bác tập....................................123.2.1 VD1. đường thăng bằng hấp phụ Langmuir.............123.2.2 bài bác tập. Hấp phụ Langmuir............123.2.3 bài xích tập. Langmuir..........133.2.4 VD2. FREUNDLICH..............133.2.5 bài tập. Freundlich.......133.2.6 bài tập. Langmuir – Freundlich.......143.2.7 VD3. BET.......................143.2.8 bài xích tập. BET.............143.2.9 bài tập. BET.......................143.2.10 VD 4. * Tĩnh học. Cân nặng bằngvật chất. Xác định lượng chất hấp phụ........153.2.11 VD5. Tĩnh học. *.....................153.2.12 VD6. Tĩnh học. *................................153.2.13 bài tập. Cân bằng vật chất. .........................................153.2.14 bài tập . / Example 4...........173.2.15 bài tập 4. Tĩnh học. MODULE 5. ACTIVATED CARBONADSORPTION/ Example 5....183.2.16 VD. MODULE5. ACTIVATED CARBON ADSORPTION>/ Example6..................183.2.17 bài xích tập. Homework 6 / question 3............183.2.18 VD6. Độnghọc . CE525. MODULE 5. ACTIVATED CARBON ADSORPTION/ Example 7....193.2.19 bài tập. Kiến thiết hấp phụ CE525. Assignment 4 / Question 4.......193.2.20 Exam. CE 525/ exam 1/ 2003/ Question 2(12 marks) FAT.....19ĐÁP SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG1 –2..........................21GIẢI VÍ DỤ CHƯƠNG 3.........................223.2.21 VD 1. VD 4.3.

Xem thêm: Bài Giảng Hướng Dẫn Sử Dụng Adobe Presenter 9, Hướng Dẫn Sử Dụng Adobe Presenter Tạo Bài Giảng E

/ trang 56..................22...LINK DOWNLOAD

BÀI TẬP ........1TRUYỀN KHỐI vào CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG........1PHỤ LỤC...........3TÀI LIỆU THAM KHẢO MÔN HỌC DÀNH đến SINH VIÊN......4CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP ........51 NHẬP MÔN TRUYỀN KHỐI.....51.1 thắc mắc lý thuyết......51.2 bài toán...........51.2.1 VD 1. Nồng độ dung dịch lỏng......51.2.2 bài xích tập 1. Nồng độ dung dịch..........51.2.3 VD2. Nồng độ pha khí............51.2.4 bài bác tập 2..........51.2.5 VD 3 = VD 2.3. /21. Thông số khuếch tán trộn khí......51.2.6 bài xích tập 1. Hệ số khuếch tán trộn khí....51.2.7 VD4. Thông số khuếch tán trộn lỏng..........61.2.8 bài xích tập1.2.9 VD5. = bài tập 2.5. / 25. Tốc độ khuếch tán. Truyền khối 1pha.....61.2.10 xem VD 2.1 /18;.............61.2.11 coi VD 2.4 ......................61.2.12 VD4. Truyền khối thân 2 pha...................71.2.13 coi VD 4.1. / 44;.....................71.2.14 xem VD 4.2. /45.....................71.2.15 bài bác tập 5. Phương trình đường làm cho việc...............................71.2.16 VD5.................................71.2.17 VD 2. Cân đối lỏng – khí. Henry....................81.2.18 bài bác tập 3. Hằng số Henry....................................81.2.19 VD 3. Đường cân bằng...............................81.2.20 bài tập 1. Đường cân đối hệ khí - lỏng. Dạng 1. Henry.................81.2.21 bài 2. Đường cân bằng hệ khí - lỏng. Dạng 1. Henry...........81.2.22 bài 3. Đường cân bằng hệ khí - lỏng. Dạng 2. Áp suất riêng biệt phần...........81.2.23 bài bác 4. Đường thăng bằng hệ khí - lỏng. Dạng 2. Áp suất riêng rẽ phần..........82 HẤP THU......................102.1 thắc mắc ...........................102.2 bài toán.......................................102.2.1 VD 1. VD 4.4./57...102.2.2 bài tập 1. VD 4.4. /57................102.2.3 VD 2. VD 5.12. /248. Hệ số truyền khối. Cách thức chuẩn số. Tháp đệm. .102.2.4 VD3.......................102.2.5 bài tập 2....................112.2.6 bài tập 3..............112.2.7 bài tập 4.......................113 bài bác tập CHƯƠNG 4. HẤP PHỤ .......123.1 thắc mắc .........................123.2 bài tập....................................123.2.1 VD1. đường cân bằng hấp phụ Langmuir.............123.2.2 bài bác tập. Dung nạp Langmuir............123.2.3 bài xích tập. Langmuir..........133.2.4 VD2. FREUNDLICH..............133.2.5 bài tập. Freundlich.......133.2.6 bài xích tập. Langmuir – Freundlich.......143.2.7 VD3. BET.......................143.2.8 bài xích tập. BET.............143.2.9 bài xích tập. BET.......................143.2.10 VD 4. * Tĩnh học. Cân bằngvật chất. Xác minh lượng chất hấp phụ........153.2.11 VD5. Tĩnh học. *.....................153.2.12 VD6. Tĩnh học. *................................153.2.13 bài xích tập. Cân đối vật chất. .........................................153.2.14 bài tập . / Example 4...........173.2.15 bài tập 4. Tĩnh học. MODULE 5. ACTIVATED CARBONADSORPTION/ Example 5....183.2.16 VD. MODULE5. ACTIVATED CARBON ADSORPTION>/ Example6..................183.2.17 bài tập. Homework 6 / question 3............183.2.18 VD6. Độnghọc . CE525. MODULE 5. ACTIVATED CARBON ADSORPTION/ Example 7....193.2.19 bài xích tập. Kiến thiết hấp phụ CE525. Assignment 4 / Question 4.......193.2.20 Exam. CE 525/ exam 1/ 2003/ Question 2(12 marks) FAT.....19ĐÁP SỐ BÀI TẬP CHƯƠNG1 –2..........................21GIẢI VÍ DỤ CHƯƠNG 3.........................223.2.21 VD 1. VD 4.3./ trang 56..................22...LINK DOWNLOAD


*
*
*


Chuyên mục: C. Bài xích giảngC. Bài giảng siêng ngành công nghệ môi trường (Environmental Technology)C. Bài bác giảng kỹ thuật
Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *